اهميت پياده سازي CSM يا اندازه گيري رضايت مندي مشتري

اهميت پياده سازي CSM يا اندازه گيري رضايت مندي مشتري

امروزه يکي از اهداف شرکتها جلب رضايت مشتري مي باشد. اين رضايت با شناخت و توجه به نياز هاي مشتري و برآورده کردن آنها محقق ميشود که در تعاريف بيشتر به اين نكته توجه شده است. در حقيقت مشتري بعد از خريد يا گرفتن خدمات از شرکتها آن را با كيفيت دانست پس مشتري از خريد خود راضي ميباشد. در نتيجه بايد بيش از انتظارات مشتريان را در نظر گرفت تا به نتيجه مطلوب که همان رضايت مشتري است رسيد. برخي از محققين بر اين عقيده هستند که رضايت مندي مشتريان فقط بر پايه ي انتظارات آنان نمي باشد بلكه به نيازهاي اساسي آنها بايد اهميت داد. CSM و يا همان  ميزان رضايت مشتريان، عموماً زماني از طرف شرکتها اهميت داده ميشود که درمي يابند سود آنها در جلب رضايت مشتريان است و اين اصل که هزينه ي مشتري جديد چندين برابر مشتريان قديم و نگهدار از آنها ميباشد.

تاریخ انتشار: 1396/04/10

درخواست تماس