نحوه صدور فاكتور در سيستم صرافي

نحوه صدور فاكتور در سيستم صرافي

فروش

در اين قسمت فاکتور فروش را صادر مي نماييد که شامل دو Tab است : الف) ثبت فروش        ب)جستجو

 

تاریخ انتشار: 1395/11/30

درخواست تماس