كيفيت مبني بر خدمات پس از فروش

كيفيت مبني بر خدمات پس از فروش

 اکثر شرکتها در سراسر دنيا براي افزايش کيفيت محصول از روشهاي مختلفي بهره مي‌برند. يکي از بهترين روش ها تشکيل دايره کنترل کيفيت است که عبارت است از يک گروه تجمعي غير رسمي که براي تحليل موانع و مشکلات مربوط به کيفيت و فرآيند توليد، جلساتي تشکيل مي‌گردد و راه حل هايي جهت بهبود محصول و ارائه خدمات به مشتريان به مديريت مجموعه ارائه مي‌گردد.

تاریخ انتشار: 1395/11/24

درخواست تماس